גיליון 6290 עמוד 1 מתאריך 07/09/2011ילקוט הפרסומים

ח' באלול התשע״א


6290


7 בספטמבר 2011


עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 6263

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 6398