גיליון 6291 עמוד 1 מתאריך 07/09/2011ילקוט הפרסומים

ח' באלול התשע״א

6291


7 בספטמבר 2011

עמוד

צו הרחבה בענף המלונאות לפי חוק הסכמים קיבוציים.............................................6414

הודעות על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי הדת היהודיים..................................6434

הסמכה לפי פקודת בריאות העם וחוק חומרים מסוכנים............................................6435

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן...............................................................6435

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..................................................... 6438

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת״ל/13ד׳ - מסילת העמק בקטע נחל עדשים - מרחביה____6439

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת׳׳ל/46 - השלמת כביש 7 מערב........................................................................................ 6440

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................................................... 6442

הודעות מאת הציבור.....................................................................................6443

דוחות שבועיים של בנק ישראל......................................................................6463