גיליון 6292 עמוד 1 מתאריך 12/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ג באלול התשע״א    6292    12 בספטמבר

עמוד

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק................................................................. 6466

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית........................... 6466

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי

לוויין...................................................................................... 6466

הודעות על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים............................................................. 6466

ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל......................... 6466

הודעה על הטלת תפקיד המנהל הכללי של משרד

המשפטים............................................................................ 6467

הודעה על גמר כהונתה של שופטת................................... 6467

וחוק בתי דין מינהליים______________________________________________________________ 6467

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.. 6467

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה....................... 6468

העברת סמכויות לפי חוק כלי הירייה............................... 6468

מינוי ממונים לעניין ערר לפי החוק האמור..................... 6468

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות................................ 6468

הודעה על מינוי נציגי שר הבריאות במועצת מגן

דוד אדום............................................................................. 6469

מינוי נציגת שר הבריאות במועצת מגן דוד אדום........ 6469

הודעה על מינוי נציג מעבידים בוועדת מקצוע

ארצית להצלה................................................................... 6469

הודעות על מינוי חברה בוועדה המייעצת לפי תקנות

העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) 6470 הודעה על מינוי חבר בוועדה    לפטורים ולמיזוגים....... 6470

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................

מינוי ועדת ערר לפי חוק נתיבים מהירים ........................

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד החקלאות

ופיתוח הכפר......................................................................

תיקון מינוי נציג וממלאי מקום שר הבינוי והשיכון בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז הגליל

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח.................................

מינוי חבר ועדה וממלאי מקומו לפי חוק הרופאים

הווטרינרים..........................................................................

מינוי מפקח לפי פקודת מחלות בעלי חיים......................

מינוי פקח לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה..................................

תיקון ההודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות

הרוקחים (תכשירים)........................................................

הודעה על החלטות ועדת המנויים בדבר חילופי חברים בבתי הדין המשמעתיים המחוזיים לפי

חוק לשכת עורכי הדין ...................................................

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא

בעלי חיים)..........................................................................

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא

ויצוא של מוצרים מבעלי חיים).................................

הסמכת מנהל לפי תקנות מחלות בעלי חיים

(יבוא בשר)...........................................................................

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה...

הסמכת פקחים בעיריית טבריה............................................

הסמכת פקח במועצה האזורית גזר.....................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות

עמוד

6470

6470

6470

6470

6470

6470

6471

6471

6471

6471

6471

6472

6472

6472

6472

6472

6473 6481 6512


מינוי רשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית 6467 מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)