גיליון 6293 עמוד 1 מתאריך 12/09/2011ילקוט הפרסומים

י״ג באלול התשע״א


6293


12 בספטמבר 2011


עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 6530

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 6556

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות......................................... 6598

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות........................................... 6599