גיליון 6294 עמוד 1 מתאריך 15/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התשע״א    6294    15 בספטמבר 2011

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 6602

הודעה על חידוש אישור כארגון לקוחות וארגון צרכנים לפי חוק החוזים האחידים, חוק הגנת הצרכן, חוק

ההגבלים העסקיים וחוק בתי המשפט..................... 6602

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 6602

מינוי והרשאת עוזרי פקיד שומה......................................... 6603

אישור לפי חוק שעות עבודה    ומנוחה................................ 6603

מינוי פקיד גבייה לפי פקודת    המסים (גבייה)................. 6603

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי הפקודה

האמורה................................................................................ 6604

הסמכה לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים

ברשויות המקומיות......................................................... 6604

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 6604

הודעה על אצילת סמכויות הנגיד לפי חוק בנק

ישראל................................................................................... 6604

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי הירייה............................. 6604

הודעה על צורך בשיקום מחצבה........................................ 6605

הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק

כלב ברצועה (ראשון לציון).......................................... 6605

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 6605

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 6606

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 6606

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 6607

הודעות מאת הציבור................................................................ 6613