גיליון 6294 עמוד 2 מתאריך 15/09/2011הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, את משרת מנהל היחידה לשירות הממשלתי לציבור במשרד ראש הממשלה, בתנאי שיתקיים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות ממשלה, כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז2, ואשר הרכבה יהיה כדלקמן: )1( המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או נציגו - יושב ראש;

)2( נציב שירות המדינה או נציגו - חבר; )3( המנהל הכללי של משרד האוצר או נציגו - חבר; )4( נציג ציבור מתחום שירות הלקוחות מהשירות הציבורי, שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד המשפטים, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה - חבר;

)5( נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחום שירות הלקוחות, שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה בהתייעצות עם השר המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור ועם נציב שירות המדינה - חבר.

כ׳׳ח באב התשע׳׳א )28 באוגוסט 2011( )חמ 3-274(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 400, עמ' 712 ועמ' 1758.

הודעה על חידוש אישור כארגון לקוחות וארגון צרכנים

לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982, לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988, ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לפי חוק החוזים האחידים, התשמ׳׳ג-1982י, סעיף 31)א( לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-21982, סעיף 1 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-31988, וסעיף 63)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-41984, חידשתי ביום כ׳׳ה באדר התשע׳׳א )31 במרס 2011( את האישור שניתן לעמותת דיירי הדיור המוגן כארגון לקוחות, ארגון צרכנים וארגון, לפי העניין, מכוח החוקים האמורים.

תחילתו של חידוש האישור ביום ה' בכסלו התשע׳׳א )12 בנובמבר 2010(.

ה' באלול התשע׳׳א )4 בספטמבר 2011( )חמ 3-1686(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 8.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳א, עמ' 248.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128.

4    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה:

בית הדין הארצי לעבודה:

מס' זהות

נציגי מעבידים

006184626

בלומברג דוד

003022563

ברק אברהם

007700461

דויטש יצחק

006255046

מוזס עקיבא

מס' זהות

נציגי עובדים

030570832

בוימל ראובן

010572162

בן גרא אליהו

006541510

פז אליהו

003152063

שוורץ מנחם

בית הדין האזורי ירושלים:

מס' זהות

נציגי מעבידים

053394276

לשם אורנה

מס' זהות

נציגי עובדים

000449462

קובי משה

043677509

מאמאליה נוריאל

051041358

שמש שולמית

בית הדין האזורי נצרת:

מס' זהות

נציגי מעבידים

042958934

מועלם עזרא

מס' זהות

נציגי עובדים

020752218

עזאיזה אסעד

063182364

לוי דניאל

בית הדין האזורי באר שבע:

מס' זהות

נציגי מעבידים

024279572

אהרוני אורן

068086750

בורכוב נתן

052084100

בינון שמעון

059719237

חן שרית

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ה, עמ' 208.

ילקוט הפרסומים 6294, ט׳׳ז באלול התשע׳׳א, 15.9.2011 6602