גיליון 6295 עמוד 1 מתאריך 19/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' באלול התשע״א    6295    19 בספטמבר 2011

עמוד

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 6662

הודעה על מינוי המועצה לענף הלול.............................. 6662

הודעה בדבר מינוי חברים בוועדות מקומיות לתכנון

ולבנייה................................................................................. 6663

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 6666

הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים............. 6667

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות

ולהשגות הציבור - תמ״א/16/ה/2 הטמנת פסולת בסיכון נמוך, טיפול בקרקעות מזוהמות וקומפוסטציה באתר ״אפעה״...................................... 6670

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור - תמ״א/10/ד/6, תחנת כוח אתגל אשדוד. 6671 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

- תמ״א 46, מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים 6672 תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת 2011: אילת,

ראש העין, רהט.................................................................. 6672

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 6674

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 6677

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 6678

הודעות מאת הציבור................................................................ 6679