גיליון 6296 עמוד 1 מתאריך 21/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ב באלול התשע״א    6296    21 בספטמבר 2011

עמוד


עמוד

הודעות על מינוי שופטות לכהונה בפועל בבית

המשפט................................................................................. 6686

הודעה על מינוי רשמת    בבית המשפט............................... 6686

הארכת מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית

הדין להגבלים עסקיים................................................... 6686

הארכת מינוי ממלאת מקום אב בית דין לחוזים

אחידים................................................................................. 6686

אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 6686

הסמבה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 6686

הארכת מינוי חוקרת ילדים לפי החוק לתיקון דיני

ראיות (הגנת ילדים)........................................................ 6687

מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על

העבודה................................................................................ 6687

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 6687

הודעות מאת הציבור................................................................ 6687