גיליון 6296 עמוד 2 מתאריך 21/09/2011הודעה על מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את אביגיל כהן, שופטת של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום כ"ה בתשרי התשע׳׳ב )23 באוקטובר 2011( עד יום ו' בחשוון התשע׳׳ג )22 באוקטובר 2012(. א' באלול התשע"א )31 באוגוסט 2011( )חמ 3-60-ה1-1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)א))3) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חדוה וינבאום וולצקי, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בבית משפט מחוזי, בהסכמתה, לכהונה בפועל לשופטת בית המשפט המחוזי תל אביב, מיום ח' באלול התשע״א )7 בספטמבר 2011) עד יום י״א באלול התשע״ד )6 בספטמבר 2014).

א' באלול התשע״א )31 באוגוסט 2011) )חמ 3-360-ה1-1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה על מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את חדוה וינבאום וולצקי, שופטת של בית משפט שלום, להיות רשמת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, החל ביום ח' באלול התשע״א )7 בספטמבר 2011). א' באלול התשע״א )31 באוגוסט 2011) )חמ 3-64)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הארכת מינוי יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין להגבלים עסקיים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויה של תמר בזק-רפפורט3, שופטת של משפט מחוזי, להיות יושבת ראש מותב ומשנה לאב בית הדין לפי החוק, מיום כ״א בתשרי התשע״ב )27 באוקטובר 2011) עד יום כ״ג בחשוון התשע״ד )26 באוקטובר 2013).

ט' באלול התשע״א )8 בספטמבר 2011) )חמ 3-2125)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י״פ התש״ע, עמ' 2614.

הארכת מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק חוזים אחידים, התשמ״ג-1982, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982 י )להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויה של תמר בזק-רפפורט, שופטת של בית משפט מחוזי, להית ממלאת מקום אב בית הדין לפי החוק, מיום כ״א בתשרי התשע״ב )27 באוקטובר 2011) עד יום כ״ג בחשוון התשע״ד )26 באוקטובר 2013).

ט' באלול התשע״א )8 בספטמבר 2011) )חמ 3-1686)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס"ח התשמ"ד, עמ' 8.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3    י"פ התש"ע, עמ' 2614.

אישור רשימה של סניגורים

לפי חוק שירות המדינה )משמעת), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 37 לחוק שירות המדינה )משמעת), התשכ״ג-11963, אני מאשר את הוספת שמו של עמנואל סלע, ת"ז XXXXXX508, לרשימת המועמדים להיות סניגורים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה. תוקף המינוי לשלוש שנים. ח' באלול התשע״א )7 בספטמבר 2011) )חמ 3-399)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

לפי חוק המקרקעין, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 116)ב) לחוק המקרקעין, התשכ״ט-11969, אני מסמיך את אבשלום קטנר, ת״ז 035975242,

1 ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.


ילקוט הפרסומים 6296, כ׳׳ב באלול התשע׳׳א, 21.9.2011 6686

1

ס״ח התשמ״ח, עמ' 129; התש״ס, עמ' 113.