גיליון 6296 עמוד 3 מתאריך 21/09/2011רכז (בוחן עסקאות במקרקעין), בסמכויות של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של לשכת רישום המקרקעין ברחובות. ח' באלול התשע׳׳א )7 בספטמבר 2011) (חמ 3-295(

יעקב נאמן

שר המשפטים

הארכת מינוי חוקרת ילדים

לפי החוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט”ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט׳׳ו-1995י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני מאריך את מינויה של יעל צינקר2, ת׳׳ז XXXXXX990, לחוקרת ילדים, החל ביום כ”א באלול התשע׳׳א (20 בספטמבר 2011).

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה זה כעובדת המדינה. ח' באלול התשע׳׳א (7 בספטמבר 2011) (חמ 3-401)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30. 2 י”פ התשע׳׳א, עמ' 442.

מינוי מפקחי עבודה

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד-1954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי”ד-11954, ולפי סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-21951, אני ממנה את הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על הוראות החוקים האמורים:

מס' זהות

שם

300062189

עומרי שועה

040131989

אדי מדמוני

032199147

שרית חלפי

032471302

לירון אביטבול

043433788

פיני טובול

036767200

רעות יעיש

066662099

עמוס כהן

300640422

שלומי בן חמו

039327846

יונתן לרזה

038730263

דבורית עטר

033741414

דודי רוזן

300609880

שלומי בן שלום

066613852

אור גריידי

300339959

מיכל מאירוביץ

1 ס”ח התשי”ד, עמ' 202.

2 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 204.

שם    מס' זהות

סבטלנה גליזר    304475437

נטלי אלחרר    038747937

רועי מאיר    038057626

ו' באלול התשע׳׳א (5 בספטמבר 2011) (חמ 3-150)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה על הנחת תכנית

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי”ח-1957 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי״ח-1957/ שתכנית הניקוז ”נחל געתון, קטע מתחם ”ארנה””, שהחליטה עליה רשות ניקוז גליל מערבי, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות במקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות על פי החוק ניתן להגיש לרשות ניקוז גליל מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, ד”נ אשרת 25209.

א' באלול התשע׳׳א (1 בספטמבר 2011) (חמ 3-71-ה1-1)

אורית נוקד

_    שרת החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 4.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

רנס טכנולוגיות בע״מ

(ח”פ 51-237571-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 30.10.2011, בשעה 17.00, ברח' שוהם 1, קדימה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל פייס, מפרק

מפנה ש.א.מ סחר בע׳׳מ

(ח”פ 51-235984-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 9.00, במשרד

6687 ילקוט הפרסומים 6296, כ׳׳ב באלול התשע׳׳א, 21.9.2011