גיליון 6297 עמוד 1 מתאריך 22/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באלול התשע״א    6297    22 בספטמבר 2011

עמוד    עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 6710    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות

הודעות על הכרה בתוספות קבועות לפי חוק שירות    והספורט למוסדות ציבור.............................................. 6712

המדינה (גמלאות)............................................................. 6711    תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור    החיניד התרבות והספורט למוסדות ציבור........... 6713

ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים    הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 6714

חברתיים (מס הכנסה שלילי)....................................... 6712    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 6715

הודעות מאת הציבור................................................................ 6719