גיליון 6298 עמוד 1 מתאריך 26/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באלול התשע״א    6298    26 בספטמבר 2011

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 6730

הודעה על מינוי ראש מערך ההסברה הלאומי.............. 6730

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)..................................... 6730

הודעה על הצורך למנות שופטים....................................... 6730

הסמכה לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל

(חיילות בשירות קבע)..................................................... 6730

הודעה על מינוי חבר לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

לילדים ולנוער................................................................... 6730

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות................................................................................ 6731

מינוי חבר מועצת נחל קישון לפי צו רשויות נחלים

ומעיינות (רשות נחל הקישון)...................................... 6731

עמוד

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים

לרשויות מקומיות (באקה אל גרביה, ג׳ת).............. 6731

הודעה בדבר חילופי גברי בוועדת הבחירות בעיריית

באקה אל גרבייה.............................................................. 6731

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 6731

הודעות בדבר הוראות להכנת תכניות מיתאר ארציות. 6731 הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות הקדם-

צבאיות................................................................................. 6732

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ותיקון טעות

בהודעה................................................................................ 6733

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 6733

הודעות מאת הציבור................................................................ 6799