גיליון 6299 עמוד 1 מתאריך 26/09/2011ילקוט הפרסומים

כ״ז באלול התשע״א

6299


26 בספטמבר 2011

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור............... 6802

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.............................................. 6808

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל...............................................6811

הודעות על הארכת פטור מאישור הסדר כובל....................................................6816

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.....................................................................6817

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ..................................................6818

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט................................................................. 6825

הודעות מאת הציבור.............................................................................. 6825