גיליון 6300 עמוד 1 מתאריך 26/09/2011ילקוט הפרסומים

כ״ז באלול התשע״א


6300


26 בספטמבר 2011


עמוד

הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית בענייני מינוח........................................ 6838

הודעה על החלטות האקדמיה ללשון העברית בענייני דקדוק ומינוח................................. 6839

הודעות מאת הציבור............................................................. 6844