גיליון 6301 עמוד 1 מתאריך 27/09/2011ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשע״א


6301


27 בספטמבר 2011


עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 6846

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 6933