גיליון 6302 עמוד 1 מתאריך 27/09/2011ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשע״א


6302


27 בספטמבר 2011


עמוד

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה .............................. 6938

צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה.......................................................... 6938

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה.................................................................. 6943

הודעות מאת הציבור............................................................. 6943