גיליון 6303 עמוד 1 מתאריך 27/09/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ח באלול התשע״א    6303    27 בספטמבר 2011

עמוד

הודעות לפי פקודת השותפויות בדבר -

רישום שותפויות (מ-1.5.2011 עד 5.6.2011)..............................................6948

הצטרפות שותף (מ-1.5.2011 עד 5.6.2011)...............................................6947

פרישת שותף (מ-1.5.2011 עד 5.6.2011).................................................6955

רישום שותפויות (מ-5.6.2011 עד 3.7.2011)..............................................6956

הצטרפות שותף (מ-5.6.2011 עד 3.7.2011)...............................................6958

פרישת שותף (מ-5.6.2011 עד 3.7.2011).................................................6967

רישום שותפויות (מ-3.7.2011 עד 7.8.2011)..............................................6969

הצטרפות שותף (מ-3.7.2011 עד 7.8.2011)...............................................6971

פרישת שותף (מ-3.7.2011 עד 7.8.2011).................................................6984

הודעות מאת רשם העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.4.2011 עד 30.6.2011).................................................6986

7006


שינוי שמות עמותות (מ-1.4.2011 עד 30.6.2011).