גיליון 6305 עמוד 1 מתאריך 06/10/2011ילקוט הפרסומים

ו' בתשרי התשע״ב


6304


4 באוקטובר 2011


עמוד

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור בתחומי הדרכת סיורים חינוכיים, טבע וסביבה . . .    2

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור בתחום האירוח באכסניות חינוכיות לילדים ולנוער 6

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למרכזים קהילתיים במצוקה......................... 10

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור.............. 15

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................................... 16

הודעה לפי חוק הצהרות מוות................................................................. 28

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................................................ 28

הודעות מאת הציבור.............................................................................. 36