גיליון 6306 עמוד 1 מתאריך 06/10/2011ילקוט הפרסומים

ח' בתשרי התשע״ב


6306


6 באוקטובר 2011


עמוד

הודעה על פקודות המשטרה והוראת המשטרה לפי פקודת המשטרה -

07.10.01 - הטיפול בשוטר מאוים.............................................................. 94

07.02.15 - העסקת שוטר בתשלום............................................................ 125

06.02.18 - השירות לציבור................................................................. 137

04.04.10 - פנייה בכתב שקיבל שוטר לעשות שימוש בסמכות חוקית - חובות השוטר.............. 140

2.04.09 - הוראת המשטרה - חטיבת התביעות - ייעוד תפקידים ומבנה.......................... 145

הודעה על פקודות המשטרה

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971

בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל״א-1971', ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמות בזה פקודות המשטרה והוראת המשטרה כמפורט להלן:

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס״ח התשמ״ח, עמ' 217.

93 ילקוט הפרסומים 6306, ח׳ בתשרי התשע״ב, 6.10.2011