גיליון 6307 עמוד 1 מתאריך 10/10/2011ילקוט הפרסומים

י״ב בתשרי התשע״ב

6307


10 באוקטובר 2011

עמוד

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך העוסקים בהפעלת מתנדבים    במערכת החינוך.................... 150

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של    משרד התרבות והספורט למוסדות תרבות בפריפריה.................... 153

מבחנים למתן תמיכות של המשרד    לשירותי דת למוסדות ציבור........................................ 155

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך

שיפוצים והצטיידות של מעונות יום............................................................... 159

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה)........................................................................ 159

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................................................... 162

הודעות מאת הציבור...................................................................................... 180