גיליון 6308 עמוד 1 מתאריך 11/10/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״ב    6308    11 באוקטובר 2011

עמוד

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד לפי

חוק הממשלה......................................................................... 186

הודעה על מינוי חבר למועצה הציבורית לאתרי הנצחה 186

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין...................................................................... 186

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)...................... 186

מינוי רשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית.. 186 הארכת מינוי חברה בוועדת המינויים לפי חוק לשכת

עורכי הדין............................................................................... 186

תיקון מינוי רשם זוגיות לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת. 186 הארכת מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים

שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל........................... 187

הודעה על מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל.................... 187

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 187

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)............. 187

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי התקנות האמורות.................................. 187

עמוד

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק הביטוח

הלאומי....................................................................................... 188

הודעה על מינוי חברים בוועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים

והוראות שונות)...................................................................... 188

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש

ונעדרים)..................................................................................... 188

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק ההגנה על חוסים..... 188

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים)................................................................ 188

מינוי ממלא מקום לנציג שרת החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז    הדרום.......... 188

הודעות על החלטות בדיון משמעתי לפי חוק רואי

חשבון.......................................................................................... 189

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)....... 189

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות    חכירה......... 190

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................ 190

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט............................ 191

הודעות מאת הציבור................................................................... 191