גיליון 6309 עמוד 1 מתאריך 11/10/2011ילקוט הפרסומים

י״ג בתשרי התשע״ב


6309


11 באוקטובר 2011


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).............................. 222

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום).................................. 222

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות......................................................... 222

הודעות מאת הציבור................................................................................... 223