גיליון 6309 עמוד 11 מתאריך 11/10/2011כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.1.2012, בשעה 10.00, אצל שריר, שיוו ושות', עורכי דין, ממרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש), קומה 39, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב שניאור, מפרק

ע.ז. מיאמי נדל״ן בע״מ

(ח”פ 51-447111-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרתבזההודעהבהתאםלסעיף321(א)ו-338לפקודתהחברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.9.2011, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד עופר אבן, מרח' בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 14.2.2012, בשעה

16.00,    במשרד הורוביץ, אבן, אוזן ושות', עורכי דין, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר אבן, עו״ד, מפרק

פרמה תיירות בע״מ

(ח״פ 51-301810-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסחחדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.9.2011 , התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף אפק, מרח' מלכי 1, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 15.1.2012, בשעה

10.00,    במשרד המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אפק, מפרק

מיקרון מפעלי מתכת בע״מ

(ח״פ 51-010692-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 24.11.2011, בשעה 10.00, ברח' נח מוזס 9, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

א' טיטלמן, מפרקת

דרור תעשיות דפוס (1990) בע״מ

(ח״פ 51-147692-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.11.2011, בשעה 10.00, ברח' שד' הציונות 1, מגדל קיסר, קומה 5, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי בן יוסף, עו״ד, מפרק

ה.ד.ב.א. השקעות בע״מ

(ח״פ 51-039777-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בן ארי, ת״ז 1533355, מרח' רוממה 20, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

חיים בן ארי, מפרק

ב.א.ז. מפעלי בניה ופתוח בע״מ

(ח״פ 51-039779-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים בן ארי, ת״ז 1533355, מרח' רוממה 20, תל אביב, למפרק החברה.

231 ילקוט הפרסומים 6309, י׳׳ג בתשרי התשע׳׳ב, 11.10.2011