גיליון 6311 עמוד 1 מתאריך 25/10/2011ילקוט הפרסומים

כ״ז בתשרי התשע״ב


6311


25 באוקטובר 2011


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים).................................... 270

הודעות מאת הציבור.............................................................................. 272