גיליון 6312 עמוד 1 מתאריך 27/10/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בתשרי התשע״ב    6312    27 באוקטובר 2011

עמוד

מבחנים לתמיכה בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה לפי חוק

יסודות התקציב................................................................. 274

הודעה על ביטול רישיון לפי חוק הרופאים הוטרינרים... 277 חידוש מינוי לנציג ציבור בוועדות ערר לפי חוק שירותי

הסעד..................................................................................... 277

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית, מחוז דרום

יישוב כפרי כרמי קטיף - תמ׳׳מ 75/14/4................ 277

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית, מחוז דרום

קרית המודיעין - תמ׳׳מ    74/14/4............................... 277

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית, מחוז דרום מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים, שינויים

בהוראות ובנספח א'    - תמ׳׳מ    2/40/14/4/ב............ 277

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הפה

והטלפיים............................................................................. 278

עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

הודעות על הסמכות פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (אשדוד, יבנה,

נתניה).................................................................................... 279

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ראשון לציון)................. 280

מינוי ועדת ערר לארנונה (חיפה)......................................... 280

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 281

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות.......................................... 281

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעויות בהודעות כאמור ............................................... 281

הודעה בדבר פירוק חברה על ידי בית המשפט.............. 294

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 294

הודעות מאת הציבור................................................................ 295