גיליון 6312 עמוד 2 מתאריך 27/10/2011מבחנים לתמיכה בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך (להלן -המשרד) למוסדות ציבור העוסקים בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה. תקנה תקציבית: 20-31-20-59

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה;

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתיתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון;

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים;

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

(ה)    חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2.    מטרות התמיכה

התמיכה מיועדת לסייע למוסדות ציבור הפועלים בתחום הנחלת המורשת של כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה (להלן - המורשת) ותרומתם לכך, ובכלל זה למוסדות ציבור הפועלים להפצת הידע על כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה ולהעמקתו.

3.    הפעילות הנתמכת

תמיכת המשרד תינתן למוסדות ציבור שיימצאו זכאים לכך בעבור ביצוע הפעולות האלה או חלק מהן כמפורט להלן:

(א)    הדרכה של הציבור בנושא המורשת במסגרת ימי עיון, פעולות הדרכה, הרצאות, סיורים, וכיוצא באלה;

(ב)    הכשרת מדריכים ומורים להוראת נושאי המורשת במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית;

(ג)    הפקת פרסומים עיוניים בהתאם למטרות מבחנים אלה;

(ד)    הקמה, אחזקה ופיתוח של ספרייה, רכישה ואחזקה של ציוד אור-קולי, ציוד מחשוב וציוד אחר הדרוש לביצוע הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה;

(ה)    הקמה, אחזקה ופיתוח של אתר אינטרנט העוסק במטרות התמיכה לפי מבחנים אלה.

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34. 2 י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

4.    תנאי סף

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א(א) לחוק (להלן - המוסד), שמתקיימים בו כל תנאי הסף האלה:

(א)    המוסד מאוגד כדין בישראל ועיקר פעילותו היא בהתאם למבחנים אלה;

(ב)    המוסד אינו מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה, התשי״ח-11958, אינו מוזאון מוכר כמשמעו בחוק המוזאונים, התשמ״ג-21983, ואינו מתוקצב או נתמך כתאגיד על פי חוק;

(ג)    המוסד אינו מוסד חינוך שבו ניתן חינוך שיטתי לילדים ונוער עד גיל 18, כגון בית ספר, ואינו תנועת נוער הנתמכת לפי מבחני התמיכה בתנועות נוער3;

(ד)    המוסד פעל במשך השנה שבעדה מבוקשת התמיכה בתחום הפצת המורשת בהתאם למטרות התמיכה ופעל באופן דומה במשך שנתיים לפחות קודם הגשת בקשתו לתמיכה;

(ה)    המוסד אינו מקבל מימון בעד סוג הפעילות שבעדה הוא נתמך לפי מבחנים אלה מכל גורם ממשלתי אחר;

(ו)    המוסד קיים בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה לפחות 200 שעות פעילות כמפורט בסעיף 3;

(ז)    לגבי מוסד הנתמך לראשונה לפי מבחנים אלה, ההיקף הכספי של פעילות המוסד בנושא מורשת בשנה שקדמה לשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה יהיה לפחות מחצית מההיקף הכספי של הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה.

5.    אופן ועקרונות חלוקת התקציב

מוסד העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 4, יהיה זכאי לתמיכה מתקציב המשרד, כמפורט להלן:

(א)    תקציב התמיכה יחולק לסוגי הפעילויות השונים המפורטים לפי השיעור המפורט לצדו של כל תחום,

כמפורט להלן:

(1)    הדרכה של הציבור והכשרת מדריכים ומורים,

כאמור בסעיף 3(1) ו-(2) - 70%;

(2)    הפקת פרסומים עיוניים כאמור בסעיף 3(3) -10%;

(3)    הקמה, אחזקה ופיתוח תוכניים של ספרייה,

כגון רכישת ספרים, רכישה ואחזקה של ציוד אור-קולי, ציוד מחשוב וציוד אחר הדרוש לביצוע הפעילות הנתמכת כאמור בסעיף 3(4)

- 10%;

(4)    הקמה, אחזקה ופיתוח של אתר אינטרנט כאמור בסעיף 3(5) - 10%;

(ב)    התמיכה במוסד בסוג פעילות שנתמכת לפי פסקה

(1)(א) עד (ג), תהיה לפי מספר הנקודות שצבר, על פי החלטת ועדת התמיכות, כמפורט בסעיף 6;

(ג)    תמיכה לפי פסקה 1(א) או (ב) תינתן רק למוסדות שאושרה להם תמיכה לפי פסקה 1(א);ילקוט הפרסומים 6312, כ״ט בתשרי התשע״ב, 27.10.2011 274

1

   ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 191.

2

   ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 113.

3

   י”פ התשס׳׳ז, עמ' 3634; התשס׳׳ח, עמ' 4469.