גיליון 6314 עמוד 1 מתאריך 03/11/2011ילקוט הפרסומים

ו' בחשוון התשע״ב


6314


3 בנובמבר 2011


עמוד

מבחנים לחלוקת תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור הנותנים שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח

הלכתי בתחום הפוריות...................................................................... 318

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס................................................... 321

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.............................................................. 321

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................................................... 363

הודעות מאת הציבור........................................................................ 366