גיליון 6315 עמוד 1 מתאריך 07/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י' בחשוון התשע״ב    6315    7 בנובמבר

עמוד

מינוי חברי ועדת שחרורים מיוחדת לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 386

מינוי יושב ראש הנהלת רשות נחל ירקון........................ 386

מינוי חברים במועצת רשות נחל באר שבע..................... 386

הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות. 386 מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 386

שינוי הרכב ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה........ 386

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

צמוד הניתן לציבור.......................................................... 387

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 387

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין......................................................... 387

תמצית תקציב של עיריות לשנת הכספים 2011

(נתיבות, קרית מוצקין)....................................................

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

המקומית ג׳ת......................................................................

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית נהריה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות

פקחים)..................................................................................

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (מודיעין-

מכבים-רעות)....................................................................

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין...

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.........................

הודעות מאת הציבור................................................................

דוחות שבועיים בנק ישראל...................................................

עמוד

388

389

390

390

390

393

443

444 455