גיליון 6316 עמוד 1 מתאריך 09/11/2011ילקוט הפרסומים

י״ב בחשוון התשע״ב


6316


9 בנובמבר 2011


עמוד

מינוי מועצה לחינוך ממלכתי משלב לפי חוק חינוך ממלכתי............................................. 458

הודעה על תחילת תוקפו של היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית ומועד סיומו.............................. 458

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.................................................................... 458

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..................................................................... 459

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................................................. 460

הודעות מאת הציבור.............................................................................. 461