גיליון 6317 עמוד 1 מתאריך 10/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשוון התשע״ב    6317    10 בנובמבר 2011

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 470

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 470

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 470

הודעה הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי החוק

האמור................................................................................... 470

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות השידור.................. 470

הודעות על מינוי חברים במליאת הרשות לשמירת

הטבע והגנים הלאומיים............................................... 470

הודעה על מינוי חבר לוועד הפועל של מכון

התקנים................................................................................. 471

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 471

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........... 471

הודעות על מינוי וביטול מינוי קציני תגמולים

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)............................ 471

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 471

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות................................ 472

מינוי חברים לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי

נפגעי גזזת........................................................................... 472

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................ 472

הודעה על מינוי ממלא מקום לנציג שר התשתיות הלאומיות בוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות

לאומיות............................................................................... 472

מינוי נציג משרד התשתיות הלאומיות בקרן לשיקום

מחצבות................................................................................ 472

מינוי ממלא מקום לנציגת שרת החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז

חיפה...................................................................................... 472

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 472

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 473

מינוי חברה במועצת רשות נחל באר שבע.......................... 473

הודעה על מינוי לבית הדין המשמעתי של הטוענים

הרבניים................................................................................ 473

הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 473

הודעה על הסמכת ממונה לעניין פרק ה' לחוק איסור

הלבנת הון, התש״ס-2000............................................. 474

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל לפי

פקודת מחלות בעלי חיים............................................. 474

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 474

הודעות מאת הציבור................................................................... 486