גיליון 6318 עמוד 1 מתאריך 10/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בחשוון התשע״ב    6318    10 בנובמבר 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 502

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 584