גיליון 6319 עמוד 1 מתאריך 14/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ז בחשוון התשע״ב    6319    14 בנובמבר

עמוד

מינוי מנהל לפי פקודת מס הכנסה...................................... 630

מינוי מנהל לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).... 630

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת    הניקיון....................... 630

הרשאה לפי סעיפים 22(2) ו־22א לפקודת הקרקעות

(רכישה לצורכי ציבור).................................................... 630

הרשאה לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל

(הגנה ופיתוח).................................................................... 630

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 630

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 631 הודעה על שינויים בפרסום נתיבים בין-לאומיים

והוראות תעבורה אווירית לפי חוק הטיס............

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של המרכז

האוניברסיטאי אריאל בשומרון................................

תמצית תקציב רגיל של עיריית אלעד לשנת

הכספים 2011....................................................................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין.....................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ...............

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.....................

הודעות מאת הציבור..............................................................

עמוד

631

631

631

632 632 645 647