גיליון 6321 עמוד 1 מתאריך 17/11/2011ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ב


6321


17 בנובמבר 2011


עמוד

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)............... 718

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה..................................................... 719

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים................................................................. 720

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים.................................................... 721

הודעות על ביעור רשומות בבית המשפט.............................................................. 724

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ״א 31/ א/ 3 - דרך מהירה מס' 6 בקטע שבין מחלף תל קשיש לבין מחלף סמוך...................... 730

הודעות בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המוזיות ולהשגות הציבור

תמ״א 37/ ב/ 7 חיבור מיתקן הפצחן המימני בבית זיקוק חיפה למערכת הולכת הגז הטבעי.............. 732

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז המרכז, תמ״א 3/ 21/ 9 - מרחב הפולג ובדבר תנאים

למתן היתרים............................................................................... 733

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי............................................................. 737

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור........................................................... 737

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.............................................................. 742

742


הודעות מאת הציבור.