גיליון 6322 עמוד 1 מתאריך 17/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בחשוון התשע״ב    6322    17 בנובמבר 2011

עמוד

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 746

הודעה על מינוי שופטים........................................................ 746

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(...... 746

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 748

מינוי חברי ועדת שחרורים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר.................................................................................. 748

הודעות על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 749

עמוד

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)... 750

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 750

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 751

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 751

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל לפי פקודת

מחלות בעלי חיים........................................................... 752

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 752

הודעות מאת הציבור................................................................ 778