גיליון 6322 עמוד 2 מתאריך 17/11/2011


הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ״ח-1997

לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ׳׳ח-1997 י, מתפרסמים בזה שמות מועמדים לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול, שעניינם יידון לפני הוועדה למינוי דיינים: הרב משה אוחנונה הרב דוד בורדוגו

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות1 2.

י׳׳ט בחשוון התשע׳׳ב (16 בנובמבר 2011) (חמ 403—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 87; התשס׳׳ז, עמ' 198.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054; התשע׳׳א, עמ' 1190, עמ' 3226, עמ' 3868 ועמ' 4752.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בית משפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד - 1984

בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ”ד-11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה כמפורט לצדם החל ביום ט׳׳ו באב התשע׳׳א (15 באוגוסט 2011):

השופטת לאה גליקסמן כוכבי, לכהונת שופטת בית הדין הארצי לעבודה;

השופטת רבקה פוקס, לכהונת שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה;

השופט אלי בכר, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופט אלון אינפלד, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע;

השופט עאטף עיילבוני, לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בנצרת;

עורך הדין אורן שגב, לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

הרשם אסף הראל, לכהונת שופט בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;

עורכת הדין אסנת רובוביץ, לכהונת שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב;

עורך הדין אורי גולדקורן, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עורכת הדין שירי היימן, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

הרשם נעמן אדריס, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עורכת הדין מרים אילני, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים;

עורכת הדין אילנית אימבר, לכהונת שופטת בתי משפט השלום (נוער) במחוז הצפון;

עורכת הדין עינב גולומב, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עורך הדין אלון גביזון, לכהונת שופט בתי המשפט שלום (ענייני משפחה) במחוז הדרום;

עורכת הדין מי-טל אל-עד קרביס, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין חנה מרים לומפ, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז ירושלים;

הרשמת גלית אוסי-שרעבי, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז תל אביב;

עורכת הדין איילת הוך-טל, לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז חיפה;

עורך הדין דניאל בן-טולילה, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הדרום;

עורך הדין רון סולקין, לכהונת שופט בתי משפט השלום במחוז הדרום;

עורך הדין בסאם קנדלפת, לכהונת שופט בתי משפט לתעבורה במחוז הצפון. י׳׳ח באב התשע׳׳א (18 באוגוסט 2011) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובד הרבנות הראשית חיים מלכה, ת׳׳ז XXXXXX983, אשר מונה למפקח על פי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-21985, לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ״ג-21983 (להלן - החוק), שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - איסור הונאה בכשרות), התשנ”ב-41992, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על פי החוק.

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ׳׳ב בסיוון התשע׳׳ג (31 במאי 2013), וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

י׳׳ט באלול התשע׳׳ב (12 באוקטובר 2011) (חמ 279—3)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

1    חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ג, עמ' 128.

4    ק׳׳ת התשנ׳׳ב, עמ' 990.

ילקוט הפרסומים 6322, כ' בחשוון התשע׳׳ב, 17.11.2011 746

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ד עמ' 198.

2

   דיני מדינת ישראל , נוסח חדש, התשכ׳׳א, עמ' 173.