גיליון 6322 עמוד 3 מתאריך 17/11/2011


הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה בזה את עובד אגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר דורון ארבלי, ת׳׳ז XXXXX787, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ״ה-964ו3; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-979ו6; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-ו96ו8; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-2007’; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-972ו"; פקודת סימני סחורות12;

עבירות לפי סימן ו' בפרק י״א לחוק העונשין, התשל״ז-977ו;

עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין, התשל״ז-977ו, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות על ידו.

תוקפה של הרשאה זו עד יום ה' בטבת התשע׳׳ב (ו3 בדצמבר וו20) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

כ׳׳ו בתשרי התשע׳׳ב (24 באוקטובר וו20) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

ו חוקי א״י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 6ו.

4    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 00ו.

8    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 64.

9    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 34.

חוקי א״י, כרך א', עמ' 364. ” דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' וו5.  חוקי א״י, כרך ב', עמ' 889. 3ו ס״ח התשל״ז, עמ' 226.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)ו, אני מרשה את עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן, אשר נמנים עם היחידה לפיקוח על שטחים פתוחים ואשר מונו על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לפקידי יערות לפי פקודת היערות2 (להלן -הפקודה), לערוך חקירות בקשר לעבירות על הפקודה:

שם המפקח    מס' זהות

923050ו5

נפתלי כהן

38ו9574

אבי צעירי

36330629

אלישע ליאל

33750340

ישעיהו אורי

24582223

כרכום טבי

42ו55902

לביא צור

53וו5200

לינדנר עזי

02853וו5

מטמון דני

8ו558965

סולימן חנוך

24072464

עמור עופר

56383540

פלס ניב

7ו244385

קופר צחי

33309865

ריקלין חזי

56468275

רסקי אסף

32373292

אורבך מאיר

33008046

בירמן זיו

וו5ו5082

דוד דוד

ו5638042

עבדי דוד

22224638

עזרן הלל

33305079

צייגר יניב

38629648

שבח צחי

72ו23535

שיפמן אילן

22344782

שני עודד

34907006

אבוטבול אהוד

34964577

אדם לוי עידן

59590869

ביטון גדי

27427483

בן ציון ישי

29687837

בניטה אופיר

33502980

דרעי אייל

5954373ו

טשלה אלון

898836ו3

יונה אהוד

40899ו32

לינקולן אברהם

57764375

מלכה אורי

28887685

נחמיה עודד

7ו67883ו

סופר יואב

66ו33473

ציון אורן

23673700

שלו מרום

24633976

שריקי איציק

תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳׳ח בטבת התשע״ג (ו3 בדצמבר 2ו20) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

ב' בחשוון התשע׳׳ב (30 באוקטובר וו20) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

2 חוקי א״י, כרך א', עמ' (ע) 600 (א) 0ו7.

747 ילקוט הפרסומים 6322, כ' בחשוון התשע׳׳ב, 17.11.2011