גיליון 6322 עמוד 4 מתאריך 17/11/2011


צו הענקת סמכויות

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף 15(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-21952, המפורטים להלן, בסמכויות עיכוב ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם, כדלקמן:

(1)    סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67(א) ו-68 לחוק;

(2)    סמכות מעצר לפי סעיף 23(ב) לחוק.

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה

מס' זהות

בתחנות גבול.

שם

038806519

להב מורן

022165138

שמעיה שולה

056073471

אלקלעי שושי

200960912

כהן ספיר

300303260

בריימן אפרת

053675187

ברזל אילת

015290042

קליין פרדי

061984951

כהן דברת

312723547

קורוצ'קין ילנה

039821574

כהן עמרי

027803014

כהן שרון

300264371

גנון ענבל

029982915

כהן אבירם

039409560

גורן ענר

300230224

משה מעיין

039631734

שריג איילת

305528341

זנא הדס

032575722

מזרחי עופר

066633033

קדרנט עידן

301536132

ודוט מאור

201371507

ידוב יעל

032057523

אבדר איתי

302994223

אוהד עינת

308819986

פרלמן סבינה

316686377

קריסנוב טניה

033373432

אלון ניר

308638980

אסטרמן יאנה

036418390

גרבש כפיר

319647749

גוגון אלה

036969004

פרץ לירון

302176151

פרוינד אופיר

ז, עמ' 116.

1 ס״ח התשנ״ו, עמ' 335; התשנ״

"א, עמ' 502.

2 ס״ח התשי״ב, עמ' 354; התשס

שם    מס' זהות

012198701

יוסף שרה

323467415

משה שלומית

039186630

אסרף טל

317081222

נססיוק אירנה

301354775

גולדשטיין שירן

305640666

חנין נעה

200780468

קדם ספיר

31552300

דוד מיטל

310941984

גרשגורין אולגה

201236809

יחזקאל ימית

203505326

דנדקר אוריה

305557886

פולישצ'וק גבריאלה

37599123

אסא יהודית

11998895

נמדר חמאני שילת

034486217

גל רויטל טלי

039274436

ברדריאן רמי רחמים

320779937

אלקסיינקו מיכאל

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ח בטבת התשע״ג (31 בדצמבר 2012), וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

י״א בתשרי התשע״ב (9 באוקטובר 2011) (חמ 3-2849)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

מינוי חברי ועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2011 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(א)(3) לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 (להלן-החוק), אני ממנה בזה את הסוהרים שלהלן לחברי ועדת שחרורים:

סג"ד רונית קארו, ת"ז XXXXXX632 סג"ד אביהו אריכא, ת"ז XXXXXX544 סג״ד ירונה לינהרד, ת״ז 055426514 סג"ד בנימין אבריאל שפר, ת"ז XXXXXX080 סג"ד נג'ים חסון, ת"ז XXXXXX562 ר״כ פנינה כץ, ת״ז 057236465 ר״כ ניקול אלמליח, ת״ז 011535705 ר"כ ראיד רמאח, ת"ז XXXXXX468 ר"כ עירית פלג, ת"ז XXXXXX034 ר"כ אליתים יצחק, ת"ז XXXXXX499 ר״כ ג׳מאל בוז, ת״ז 058981150 ר״כ שרון ליאני-ביקובסקי, ת״ז 027761667 ר"כ לילך שגיא, ת"ז XXXXXX788

י ס״ח התשס״א, עמ' 410

ילקוט הפרסומים 6322, כ' בחשוון התשע׳׳ב, 17.11.2011 748