גיליון 6323 עמוד 1 מתאריך 20/11/2011ילקוט הפרסומים

כ״ג בחשוון התשע״ב


6323


20 בנובמבר 2011


עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית באקה אל-גרביה............................. 790

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית באקה אל-גרביה........................... 792

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודת הקרקעות לא חל לגביה . . . 795

הודעה על הרשאה לפי סעיפים 22(2) ו-(2ב) ו-22 לפקודת הקרקעות.................................. 801

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................................................ 807

הודעות מאת הציבור........................................................................ 807