גיליון 6324 עמוד 1 מתאריך 22/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


כ״ה בחשוון התשע״ב    6324    22 בנובמבר

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות

המדינה ועל שובו............................................................. 810

הודעות על מילוי מקום של שרים....................................... 810

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 810

הודעה על מינוי שופטת בבית המשפט............................. 810

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת לפי

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)............ 810

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 810

מינויים וחידוש מינויים לנציגי ציבור בוועדות

ערר לפי חוק שירותי הסעד.......................................... 811

מינוי וביטול מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק

ההגנה על חוסים.............................................................. 811

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)............................................................... 812

מינוי וביטול מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,

חולי נפש ונעדרים).......................................................... 812

שינוי מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 812

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 812

הודעה על תוצאות בחירות חברי הוועד המרכזי

של לשכת עורכי הדין.....................................................

הודעה בדבר בחירה לכהונה של סגן ראש העירייה

בבת ים..................................................................................

הודעה בדבר חדילה ובחירה לכהונה של סגני ראש

העירייה בסח׳נין...............................................................

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון, תמ״מ 4/9/2 - קביעת מכסת מגורים

ליישוב כפרי, כפר תבור.................................................

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום, תמ״מ 23/14/4/ב - אזור לפיתוח פרברי

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור תמ״א 10/ה/2 - תחנת כוח

פוטו-וולטאית בקיבוץ קטורה.................................

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור............

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.......................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................

הודעות מאת הציבור...........................................................

עמוד

813

813

813


813


814


814

814

815

816 825 825 836