גיליון 6325 עמוד 1 מתאריך 22/11/2011ילקוט הפרסומים

כ״ה בחשוון התשע״ב


6325


22 בנובמבר 2011


עמוד

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין............................. 850

הודעה על מינוי ממונה על יישומים ביומטריים......................................... 850

צו הגנה לסמל הוועד הישראלי לאונסקו................................................... 850

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............... 850

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................................... 851

הודעות מאת הציבור............................................................... 852