גיליון 6326 עמוד 1 מתאריך 27/11/2011ילקוט הפרסומים

א' בכסלו התשע״ב    6326    27 בנובמבר 2011

עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים...................................................................... 854

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל.............................................. 858

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון טעות בהודעה כאמור............................... 860

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה......................................................................... 875

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................................................ 876

878


הודעות מאת הציבור