גיליון 6326 עמוד 2 מתאריך 27/11/2011הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ׳׳ד-1964 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ”ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-21965, עד יום י׳׳ב בטבת התשנ׳׳ט (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:

מס' תכנית

חלקי חלקות

חלקות

גוש

המקום

1/05/41

88

90 ,76

13146

קרית שמונה -

-

85

13110

עמותת ישיבה

1/11/1

65 ,62 ,41

-

15061

טבריה -נוף כנרת

242-239 ,217 ,215 ,203 ,201 ,198 ,25

202 ,200

15062

87 ,86 ,84

138 ,136 ,135 ,81 ,15

15063

85

-

15126

51 ,48

50

15127

1/02/19

70

55

17738

נצרת עילית- מורדות צפוניים

1/18/49

23

-

18990

כרמיאל - שכי חוחית

3/05/38

17

-

6992

תל אביב - כפר שלם

88 ,85 ,84 ,82 ,44 ,15

-

6993

29 ,27-24 ,20 ,15 ,14 ,11 ,9-5

13 ,12

7057

-

-

305

7800

תל מונד

-

-

,35 ,34 ,32 ,27 ,23 ,22 ,19 ,16 ,10 44 ,43 ,40 ,39 ,38

2843

אשקלון -שטח לוטן

-

-

104 ,102 ,101 107 ,105

472

אשדוד

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

י׳׳ב בתשרי התשע׳׳ב (10 באוקטובר 2011) (חמ 3-74)

סימונה טסטה

סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות

_    משרד הבינוי והשיכון

י ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התש׳׳ע, עמ' 414; י”פ התשנ׳׳ה, עמ' 1646. 2 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים

לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ׳׳ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ”ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995), או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-21965, עד יום י׳׳ב בטבת התשנ׳׳ט (31 בדצמבר 1998) ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים ציבוריים:
ילקוט הפרסומים 6326, א' בכסלו התשע׳׳ב, 27.11.2011 854

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 52; התש׳׳ע, עמ' 414; י”פ התשס׳׳ה, עמ' 4188.

2

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.