גיליון 6326 עמוד 31 מתאריך 27/11/2011נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסי שטרית, עו׳׳ד, מפרק

תנופה - חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני וכלכלי בע״מ

(ח׳׳פ 51-292847-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמין פארס, ת׳׳ז XXXXX256, מת׳׳ד 2431, נצרת 16000, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אמין פארס, מפרק

ג׳ורדן גולדן יצור, יצוא, יבוא בע״מ

(ח״פ 51-156580-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק כהן, ת׳׳ז XXXXX816, מרח' משעול ההדס 14, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 90 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יצחק כהן, מפרק

פ.ז.ק.ט אחזקות 2000 בע״מ

(ח״פ 51-305136-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

אודי דנהירש, עו״ד, מפרק

כהן את שרפמן בע״מ

(ח״פ 51-035123-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 26.10.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד מיכל דמסקי, ממעגל השלום 1, ראשון לציון, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מיכל דמסקי, עו׳׳ד, מפרקת

בארט אחזקות בע״מ

(ח״פ 51-385351-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.11.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד נילי וילף, ת׳׳ז 031386873, מדרך השלום 53, מגדל הורד, קומה 23, גבעתיים 53454, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

נילי וילף, עו׳׳ד, מפרקת

לטינה בתי קפה בע״מ

(ח״פ 51-416670-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.11.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רונן ליבוביץ, מרח' בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

883 ילקוט הפרסומים 6326, א' בכסלו התשע׳׳ב, 27.11.2011