גיליון 6327 עמוד 1 מתאריך 29/11/2011רשומות

ילקוט

ג' בכסלו התשע״ב


הפרסומים

6327    29 בנובמבר 2011

עמוד

הודעה בדבר בחינות לסוכני מכס לפי תקנות סוכני המכס............................................... 894

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי לפי התקנות האמורות................................... 894

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן לפי התקנות האמורות.................... 894

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................................................... 894

הודעות מאת הציבור.............................................................................. 895