גיליון 6328 עמוד 1 מתאריך 30/11/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשע״ב    6328    30 בנובמבר 2011

עמוד

תקציב מילואים של המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2009 ..................................... 898

תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2010 ................................................ 908