גיליון 6328 עמוד 2 מתאריך 30/11/2011תקציב מילואים של המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 2009

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ׳׳ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ׳׳ה-1995י, ולאחר היוועצות במועצה ובאישור שר האוצר לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-21985, אני מאשר את תקציב המילואים של המוסד לביטוח לאומי לשנת 2009 כדקלמן:

תקציב מעודכן

תקציב

תקציב מאושר

2009

מילואים

2009

ס ע י ף

פעולות לפי חוק הביטוח הלאומי

ביטוח זיקנה ושאירים

1.1

17,475,765

301,765

17,174,000

סך כל התקבולים

1.11

12,791,600

202,900

12,588,700

דמי ביטוח

1.111

2,159,661

10,361

2,149,300

הקצבת האוצר )סעיף 32 לחוק)

1.112

18,504

2,504

16,000

פיצויים מצד ג' )סעיפים 328 ו- 369 לחוק)

1.113

2,506,000

86,000

2,420,000

ריבית

1.114

16,290,089

406,779

15,883,310

סך כל התשלומים

1.12

16,019,839

414,839

15,605,000

גימלאות

1.121

58,676

-2,324

61,000

שקום ודמי מחייה )סעיף 265 לחוק(

1.122

205,654

-4,346

210,000

דמי קבורה

1.123

1,243

-1,096

2,339

הענקות )סעיף 36 לחוק(

1.124

1,677

-294

1,971

סיוע משפטי )סעיף 397 לחוק(

1.125

3,000

0

3,000

העברה לבתי דין

1.128

ביטוח נכות

1.2

5,826,611

94,311

5,732,300

סך כל התקבולים

1.21

4,665,700

106,700

4,559,000

דמי ביטוח

1.211

630,000

-6,300

636,300

הקצבת האוצר )סעיף 32 לחוק(

1.212

100,911

-36,089

137,000

פיצויים מצד ג' ( סעיפים 328 ו- 369 לחוק(

1.213

430,000

30,000

400,000

ריבית

1.214

8,628,159

-168,777

8,796,936

סך כל התשלומים

1.22

8,308,341

-154,459

8,462,800

גמלאות

1.221

159,826

12,126

147,700

שיקום מקצועי

1.222

122,706

11,206

111,500

א. עיי המוסד

37,120

920

36,200

ב. מרכזי שיקום ובית לוינשטיין

84,745

-15,255

100,000

פיתוח שירותים ) סעיף 220 לחוק(

1.223

5,933

232

5,701

הענקות )סעיף 36 לחוק(

1.224

5,218

-917

6,135

סיוע משפטי )סעיף 397 לחוק(

1.225

63,149

-10,351

73,500

ועדות רפואיות חוות דעת והערכות תיפקוד

1

900

0

900

העברה לבתי דין

1

47

-153

200

מסמכים רפואים

1.2271

ס״ח התשנ״ה, עמ' 217.

ס״ח התשמ״ה, עמ' 60.

ילקוט הפרסומים 6328, ד' בכסלו התשע׳׳ב, 30.11.2011 898