גיליון 6328 עמוד 3 מתאריך 30/11/2011תקציב מעודכן 2009

תקציב

מילואים

תקציב מאושר 2009

ס ע י ף

ביטוח סיעוד

1.3

1,255,289

54,289

1,201,000

סך כל התקבולים

1.31

498,600

39,600

459,000

דמי ביטוח

1.311

752,929

2,929

750,000

הקצבת אוצר (סעיף 32 לחוק)

1.3112

3,760

1,760

2,000

פיצויים מצד ג' ( סעיפים 328 ו- 369 לחוק)

1

0

10,000

-10,000

ריבית

1.312

3,598,659

34,138

3,564,521

סך כל התשלומים

1.32

3,414,856

67,256

3,347,600

גימלאות סיעוד

1.321

100,734

-23,116

123,850

פיתוח והרחבה של שירותים

1.322

81,032

-8,968

90,000

העברות לגורמי חוץ

1.323

105

-869

974

הענקות (סעיף 36 לחוק)

1.324

932

-165

1,097

סיוע משפטי (סעיף 397 לחוק)

1

1,000

0

1,000

העברה לבתי דין

1

ביטוח נפגעי עבודה

1.4

2,179,090

7,090

2,172,000

סך כל התקבולים

1.41

1,659,900

-77,100

1,737,000

דמי ביטוח

1.411

319,190

74,190

245,000

פיצויים מצד ג' (סעיפים 328 ו- 369 לחוק)

1.412

200,000

10,000

190,000

ריבית

1.413

3,176,515

106,530

3,069,985

סך כל התשלומים

1.420

2,562,584

42,584

2,520,000

גמלאות

1.421

394,820

64,820

330,000

ריפוי

1.422

129,766

2,766

127,000

גמלאות מיוחדות (סעיף 112 לחוק)

1.423

36,020

213

35,807

הענקות (סעיף 36 לחוק)

1.424

24,500

-96

24,596

א. מניעת תאונות - המוסד לבטיחות וגיהות

1,314

0

1,314

ב. מניעת תאונות - משרד התמ״ת

9,982

482

9,500

ג. קרן מנוף

224

-173

397

ד. מפעלים מיוחדים ומחקרים

4,659

-819

5,478

סיוע משפטי (סעיף 397 לחוק)

1.425

0

0

0

העברה לבתי דין

1

49

-151

200

מסמכים רפואיים

1.4252

48,617

-2,883

51,500

ועדות רפואיות וחוות דעת

1.427

ביטוח מתנדבים

1.6

5,991

-9

6,000

סך כל התקבולים

1.61

5,991

-9

6,000

החזר מאוצר המדינה (סעיף 291 לחוק)

1.611

5,991

-9

6,000

סך כל התשלומים

1.62

5,991

-9

6,000

גמלאות

1.621


899 ילקוט הפרסומים 6328, ד' בכסלו התשע׳׳ב, 30.11.2011