גיליון 6329 עמוד 1 מתאריך 01/12/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בכסלו התשע״ב    6329    1 בדצמבר 2011

עמוד


עמוד

מינוי שופטת לבית המשפט לענייני משפחה.................. 922

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 922

הודעה על מינוי נציג שר האוצר במועצת מגן דוד

אדום...................................................................................... 922

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת .................................. 922

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה

לישראל................................................................................. 922

הודעה על הארכת מינוי זמני של ממונה על

ענייני הנפט......................................................................... 923

הודעה על מינוי חבר מינהלת מרכז השקעות לפי חוק

לעידוד השקעות הון....................................................... 923

אכרזות בדבר החלפה ובדבר שינוי של תקנים רשמיים 923 מינוי נציג ציבור בוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד. 924 הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי

חוק התקשורת (בזק ושידורים).................................... 924

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר................................... 924

הודעה על מתן התראה לרופא וטרינר............................... 924

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה............................. 924

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 925

הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט.................. 925

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 925

הודעה על אישור הפעלת מערכת הכרטוס של בעל

היתר להפעלת מסילת ברזל מקומית........................ 925

הודעה על בחירת חברה בוועדה המקומית

לתכנון ולבנייה קריות.................................................... 926

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות........................ 926

הודעת הסדר זכויות במקרקעין............................................ 927

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין................ 927

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.9.2011..... 927

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד    30.9.2011........ 930

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובנייה ולפי חוק

התכנון והבנייה................................................................. 931

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 979

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 980

הודעות מאת הציבור................................................................ 986