גיליון 6329 עמוד 25 מתאריך 01/12/2011המוגדר בשינוי האמור. תכנון שנועד להסדיר מחלף להפרדת מפלסי תנועה במפגש רחוב אלנבי ושד' ההגנה ולהסדיר דרך חיבור ממפגש אלנבי-ההגנה לשכונת בת גלים ולאזור חוף הים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי התוויית דרך/גשר כחיבור לאזור החוף ולשכונת בת גלים. ב. קביעת שטח לדרך ולמסילה במפלסים נפרדים. ג. שינוי הקצאת שטח ציבורי פתוח בין הדרך למסילה. ד. קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח, לרבות בניית מבנים למועדון שיט/גלישה. ה. קביעת תנאים לפיתוח שיבטיחו שילוב טיילת הולכי רגל שתלווה את קו המים. ו. קביעת תנאים לפיתוח שיבטיחו שילוב שביל אופניים שיקושר לנקודת מוצא החניה במתחם הרכבל. ז. קביעת תנאים לפיתוח שיבטיחו רציפות מעברים להולכי רגל ממפלס הגשר אל מפלס הקרקע והחוף. ח. קביעת תנאים לפיתוח שיבטיחו יצירת רחובות פתוחים אל חוף הגלישה לאורכה של טיילת הולכי רגל. ט. הקצאת שטחים פתוחים בחזית הים לפי תכנית מיתאר ארצית, חלקית, לחופים תמא/ 13 - חוף הים התיכון, שינוי 3 לחופי חיפה וטירת הכרמל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 26/09/2010 ובילקוט הפרסומים 6147, התשע׳׳א, עמ' 470, בתאריך 21/10/2010.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15, חיפה, טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/ ו57ו/ א
שם התכנית: גבעת זמר (לשעבר גבעת עופר), שינוי ייעודי קרקע והוראות בנייה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/ 1571/ א, שינוי לתכניות חפ/ 1238/ ג, חפ/ מק/ 1400/ גב, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ מק/ 1400/ תט, חפ/ 229/ י, חפ/ מק/ 1571, חפ/ 1758, חפ/ 1238, חפ/ 1570/ א, חפ/ 1400/ יב, חפ/ 229/ ה, חפ/ 229/ י/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. מדרום לדרך חנקין במורדות הצפוניים של רכס הכרמל, צפונית לבית חולים פלימן. מס' חלקות חדשות בגוש 11194: 377, 379, 380, 383, 384, 388, 396, 495-399, 497, 498, 502-500, 513-504, 527-515. גושים וחלקות: גוש: 11193, חלקה במלואה: 245, חלקי חלקות: 217, 225. גוש: 11194, חלקות במלואן: 3 - 96, 195 - 202, 205,

209,    213 - 220, 230, 231, 277, 279, 365, 366, חלקי חלקות: 2,

210,    221, 233, 370, 375, 376. גוש: 11195, חלקי חלקות: 74, 75, 77, 78, 95.

מטרת התכנית: א. שינוי סיווג הקרקע מאזור מגורים א',

אזור מגורים א' עם חזית חנויות, אזור מיועד לחנויות, מלאכה ומוסכים ואתר לבניין ציבורי בבעלות פרטית לאזור מגורים ב', תוך תגבור זכויות בנייה וקביעת הוראות בנייה לצורך הקמת שכונת מגורים בת 849 יח׳׳ד. ב. תגבור זכויות הבנייה המאושרות באתרים לבנייני ציבור, קביעת הוראות בנייה. ג. קביעת הסדרי תנועה וחניה. ד. הרחבת דרכים מס' 1, 3 תוך שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח, ואתר לבניין ציבורי לדרך. ה. שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח (ח׳׳ח 195 בגוש 11194). ו. שינוי ייעוד מאתר לבניין ציבורי לשטח ציבורי פתוח ושביל הולכי רגל. ז. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח ושביל הולכי רגל לדרך, לצורך הסדרת מצב קיים (בחלקה 216 בגוש 11194). ח. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך לצורך הסדרת כיכר ברח' גוט לוין.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 04/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6044, התש׳׳ע, עמ' 1266, בתאריך 07/01/2010.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15, חיפה, טל' 204-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/ ו229 שם התכנית: מתחם חינוכי נזירות נצרת, רח' עבאס, חיפה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/ 2291, שינוי לתכנית חפ/ 422, כפיפות לתכניות חפ/ מק/1400/ תט, חפ/ 229/ י/ 1, חפ/ 1400/ שש, חפ/ 1400/ יב, חפ/ מק/ 1400/ יב/ 1, חפ/ 229/ ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. רחוב עבאס 12. הרחובות עבאס והפרסים, מדרום לשכונת המושבה הגרמנית. גושים וחלקות: גוש: 10811, חלקי חלקות: 286, 288. גוש: 11273, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 24, 30.

מטרת התכנית: הקמת מתחם לגיל הרך הכולל גני ילדים,

2 מעונות יום לפעוטות ושטחים נלווים להבטיח תפעול נאות של המתחם.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים ג' לאזור מבנים ומוסדות ציבור. ב. קביעת זכויות והוראות בנייה ופיתוח לשטחים הכלולים בתכנית. ג. יצירת מעבר תת-קרקעי אל בית הספר הקיים מעברו השני של רחוב עבאס. ד. שינוי ייעוד משצ׳׳פ ודרך למבנים ומוסדות ציבור. ה. הרחבת הרחובות עבאס והפרסים. ו. הקמת חניונים תת-קרקעיים שיכללו 140 מקומות חניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 31/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע׳׳א, עמ' 2685, בתאריך 23/02/2011.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי׳׳ם 15, חיפה, טל' 04-8633455, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

945 ילקוט הפרסומים 6329, ה' בכסלו התשע׳׳ב, 1.12.2011