גיליון 6330 עמוד 1 מתאריך 01/12/2011ילקוט הפרסומים

ה' בכסלו התשע״ב


6330


1 בדצמבר 2011


עמוד

הודעות על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה)............... 1006

הודעות מאת הציבור............................................................................1015